Ebaseaduslike ehitiste seadustamine
Kui teie ehitis , mis on rohkem kui  20m2 ehitusaluse pinnaga( korter või hoone) on ehitatud ebaseaduslikult või  ei vasta projektile peate ehitise seadustama. Seadustamist on vaja vastavalt seadusele (EhS). Samuti läheb teil vaja seadustamist, kui soovite ehitist müüa või kindlustada või soovite seada ehitisele hüpoteeki.
Uue ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise  seaduse (EhS) kohaselt tuleb 2020. aasta 1. juuniks kõik ehitisregistri andmed korrastada. Registrisse tuleb kanda kõik seni kandmata hooned ning tuvastama hakatakse neid ajakohaste ortofotode abil, mille alusel kantakse ehitisregistrisse ehitiste ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Seadustamise juures on oluline, kas ehitis on ehitatud enne 1. jaanuari 2003 või enne uue EhS-i jõustumist 1. juulit 2015. Samuti see, kas ehitis on pooleliolev või valmis ning kas ehitamiseks või kasutamiseks on olemas õiguslik alus, kuid vastavate dokumentide olemasolu kohta on registrikanne tegemata jäetud.
Ehitusseadustiku kehtivuse ajal kasutatav ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitise ehitamise ajal kehtivate nõuete kohaselt.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib omanik.

Võtke meiega ühendust ja abistame teid ehitiste seadustamisel ja
teostame ehitise auditeid:
Tel: 58 63 7560
info@tervefassaad.ee